ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนพาณิชย์(ในภาพรวม) จำนวนคำตอบ: คำตอบ 113 ข้อ

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ”งานทะเบียนพาณิชย์”ประจำปีงบประมาณ 2563

ระดับความพึงพอใจงานทะเบียนพาณิชย์

Print Friendly, PDF & Email