ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)

วิธีการหาเสียง ฉ2

Print Friendly, PDF & Email