ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

วิธีการหาเสียง ฉ1

Print Friendly, PDF & Email