ระเบียบ กฎหมาย

ประกาศจังหวัดเชียงราย

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 3

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 4

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 5

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 6

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 7

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 8

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
9


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 10

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
11


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9(ฉบับที่ 5)และ(ฉบับที่6)


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
12

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการจัดตั้งคลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
13

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 14


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
15


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
16


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
17


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
18


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
19 
 
คำสั่งจังหวัดเชียงราย


คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 1

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2

-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
3


คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 4

-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
5

-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
6

-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
7

-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
8

-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
9

-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
10

-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
11

-คำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 1888/2563

(กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคน
สัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดเชียงราย)

-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
12
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
13

-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
14
-คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 
15  
 

 พรบ./พรก.
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.256210/04/2562
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256218/03/2562
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 256128/12/2561
พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ.256112/03/2561
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก25/05/2560
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.256013/03/2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256006/03/2560
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256026/01/2560
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.255922/11/2559
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.255116/06/2559
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 255818/03/2558
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255629/04/2556
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 255604/04/2556
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ)02/08/2554
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓23/02/2554
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖23/02/2554
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่งเงินค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยารองประธานสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยาฉบับที่2พ.ศ.254806/01/2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255226/11/2552
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.255226/11/2552
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.255226/11/2552
พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 พ.ศ.250124/06/2552
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา พ.ศ.254324/06/2552
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.254324/06/2552
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255024/06/2552
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.254324/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.253924/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.254224/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.252124/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.252524/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.253224/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.253524/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.253724/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.253824/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.253924/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ.254224/06/2552
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.251924/06/2552
พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.253424/06/2552
พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.253424/06/2552
พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.252724/06/2552
Print Friendly, PDF & Email