รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พศ.2562 ครั้งที่ 1

การเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ปี 2562

Print Friendly, PDF & Email