รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (งานทะเบียนพาณิชย์) งบประมาณ 2562

รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (งานทะเบียนพาณิชย์) งบประมาณ 2562

จำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ทั้งสิ้น 89 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

จำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 72 คน (81%)

ผลการประเมินความพึงพอใจ
พอใจมากที่สุด 80.6%
พอใจมาก 18.1%
ปานกลาง 1.3%
น้อย –
น้อยที่สุด –

Print Friendly, PDF & Email