รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (งานทะเบียนพาณิชย์) งบประมาณ 2561

รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (งานทะเบียนพาณิชย์) ประจำปีงบประมาณ 2561

จำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ทั้งสิ้น 54 คน

จำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 43 คน (79.62%)

ผลการประเมินความพึงพอใจ
พอใจมากที่สุด 78.6%
พอใจมาก 14.3%
ปานกลาง 7.1%
น้อย –
น้อยที่สุด –

ท่านสามารถ ตอบแบบสำรวจเพิ่มเติมได้ ที่นี่….

Print Friendly, PDF & Email