รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

รวมเอกสารเกี่ยวกับปี 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายรับ-รายจ่าย เดือน ตุลาคม 2562

รายรับ-รายจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2562

รายรับ-รายจ่าย เดือน ธันวาคม 2562

รายรับ-รายจ่าย เดือน มกราคม 2563

รายรับ-รายจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายรับ-รายจ่าย เดือน มีนาคม 2563

ายรับ-รายจ่าย เดือน เมษายน 2563

รายรับ-รายจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563

รายรับ-รายจ่าย เดือน มิถุนายน 2563

รายรับ-รายจ่าย เดือน กรกฎาคม 2563

รายรับ-รายจ่าย เดือน สิงหาคม 2563

รายรับ-รายจ่าย เดือน กันยายน 2563

Print Friendly, PDF & Email