รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ในภาพรวม ของ เทศบาลตำบลเมืองพาน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด  –  17.8%
มาก  –  69.9%
ปานกลาง – 11%
น้อย  –  1.4%
น้อยที่สุด     –

ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่   หรือ QR CODE

Print Friendly, PDF & Email