รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ในภาพรวม ของ เทศบาลตำบลเมืองพาน ประจำปี 2562 ข้อมูล ณวันที่ 30 กันยายน 2562

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด  –  17.8%
มาก  –  69.9%
ปานกลาง – 11%
น้อย  –  1.4%
น้อยที่สุด     –

Print Friendly, PDF & Email