วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  (Vision)

“เมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม สานรับนโยบาย ก้าวทันโลก เสริมสร้างระบบสุขภาพ ระบบการศึกษาทุกช่วงชีวิต”

พันธกิจ   (Mission)  

 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม
 4. จัดให้มีและบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 5. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย
 6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. ส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ( Target )

 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และการศึกษาที่ดีขึ้น
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
 3. เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
 4. ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 5. ชุมชน และสังคม มีความสงบเรียบร้อย
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู อย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่
 7. ประชาชนทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง

Print Friendly, PDF & Email