สคชจ.เชียงรายตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือด้านกฎหมายเทศบาลตำบลเมืองพาน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย นำโดย นางเตือนใจ พีระบรรณ์ รองอัยการจังหวัด , นางสาวพนิตสิริ สุภัควีฐิติวัฒน์ นิติกรชำนาญการ  ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเทศบาลตำบลเมืองพาน โดยมีนายวชิร ดวงแสงทอง นายกเทศมนตรี , นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ รองปลัดเทศบาล , นางปุณยนุช วงศ์ยวง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนายนิติธรรม อภิวงค์ นิติกรชำนาญการ ให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยม ตามภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ตามที่เทศบาลตำบลเมืองพาน และสำนักงานอัยกาคุ้มครองสิทธิได้ทำบันทึกความร่วมมือไว้เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 เช่นการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้น การส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ เช่น การขอตั้งผู้จัดการมรดก การตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ การร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ การร้องขอให้เป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นต้น

 

Print Friendly, PDF & Email