รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ

-หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลด

– พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

– พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕

– พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕

– พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖

– พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

– พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑

– พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

– พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

– พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘

– พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๔๘๔

– พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. ๒๔๗๔

– พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. ๒๔๘๗

– พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

– พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

– พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พ.ศ. ๒๕๐๕

– พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

– พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘

– พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

– พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓

– พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕

– พระราชบัญญัติทะเบียบพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙

– พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒

– พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

– พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

– พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

– พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

– พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

– พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

– พระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๕๔๒

– พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒

– พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙

– พระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒

– พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑

– พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

– พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๔๗๘

– พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗

– พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

– พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙

– พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒

– พระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า พ.ศ. ๒๔๖๔

– พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓

– พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๔๒๘

– พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘

-พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

Print Friendly, PDF & Email