หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

       2  การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

         3 การพัฒนาบุคลากร

          4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

          5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Print Friendly, PDF & Email