เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียงในระบบ LTC

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ทีมงานกองสาธารณสุข ทต.เมืองพาน ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ,รพ.สต เมืองพาน ,CM,CG ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียงในระบบ LTC ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส ทต.เมืองพาน

 

Print Friendly, PDF & Email