แนวปฏิบัติ Do’s & Don’t เทศบาลตำบลเมืองพาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลเมืองพานจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ Do’s & Don’t ของเทศบาลฯ เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ดังนี้
 

Print Friendly, PDF & Email