แบบรายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลเมืองพาน ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2562

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  เทศบาลตำบลเมืองพาน  ประจำปี  พ.ศ. 2559 – 2562

 

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

Print Friendly, PDF & Email