โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

………………..วันจันทร์  ที่  16  ธันวาคม  2562  ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน ตามบทบาทหน้าที่ของชุมชน   เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและสอดคล้อง ตรงกับความต้องการของชุมชน  มีการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ผู้นำหมู่บ้านและชุมชน ผู้นำองค์กรภาคประชาชนอื่นๆ ในระดับหมู่บ้าน ชุมชน และตำบล ให้สามารถเป็นแกนนำการพัฒนาที่เข้มแข็งและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ในการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชน เพื่อสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ได้ดำเนินการร่วมกับประชาชนในเขตชุมชน จำนวน 10 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน (ดาวน์โหลดแผนคลิกที่ชื่อชุมชน) แผนชุมชนเกตุแก้ว63 แผนชุมชนเทพวัน63 แผนชุมชนน้ำจำ63 แผนชุมชนบ้านเก่า63 แผนชุมชนศาลเจ้าใหม่63 แผนชุมชนม่วงชุม63 แผนชุมชนแม่ส้าน63 แผนชุมชนฮ่องหลงใต้63 แผนชุมชนบ้านเด่น63

Print Friendly, PDF & Email