การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

………………..วันจันทร์  ที่  15  ธันวาคม  2563  ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2564 งานเทศบาลตำบลเมืองพาน ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยววกับการจัดทำแผนชุมชนฯ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองพานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและสอดคล้อง ตรงกับความต้องการของชุมชน   เพื่อสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ได้ดำเนินการร่วมกับประชาชนในเขตชุมชน จำนวน 10 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้อยู่ในชุมชนอย่างดี โดยได้มีการดำเนินกิจกรรม ณ ที่ทำการชุมชนแต่ละชุมชน  รวม 10 ชุมชน ระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม – 19 ธันวาคม 2563

Print Friendly, PDF & Email