โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน พ.ศ.2562

ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลเมืองพานได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดทำแผนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน

Print Friendly, PDF & Email