โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลเมืองพานได้จัดให้มีโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ประจำปี 2561  ในวันที่  14  พฤษภาคม  2561  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  เทศบาลตำบลเมืองพาน

Print Friendly, PDF & Email