การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรปลอดการทุจริต

………….ผู้บริหารเทศบาลได้มีบันทึกข้อความแจ้งต่อพนักงานเทศบาลทุกคนให้ดำเนินการตามมาตรการการเสริมสร้างวัฒนธรรมอวงค์กร ให้เป็นองค์กรปลอดการทุจริต  ดังนี้

63 ประกาศเจตจำนงสุจริต

Print Friendly, PDF & Email