การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

……………8 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมเชียงรุ่ง ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นายมนัส จันทร์ประสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองพาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำทำโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงราย โดยมีนายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นประธานและวิทยากร โดยได้มีการร่วมกันลงนาม เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต  ภายใต้โครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2

Print Friendly, PDF & Email