ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและคอนกรีตหลังท่อในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและคอนกรีตหลังท่อในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน ความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก

1 2 3 17