เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียงในระบบ LTC

ทีมงานกองสาธารณสุข ทต.เมืองพาน ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ,รพ.สต เมืองพาน ,CM,CG ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียงในระบบ LTC ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส ทต.เมืองพาน

1 58 59 60 61