เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียงในระบบ LTC

ทีมงานกองสาธารณสุข ทต.เมืองพาน ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ,รพ.สต เมืองพาน ,CM,CG ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียงในระบบ LTC ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส ทต.เมืองพาน

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพานจังหวัดเชียงราย

1 80 81 82 83